INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zápis do 1. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, příspěvkové organizace pro blížící se školní rok 2020/2021

Přečtěte si prosím důkladně „DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ“ pod tímto odkazem

Vážení rodiče,

              se změnou školského zákona účinnou od 1. ledna 2017 se mění termín zápisu na období od 1. do 30. dubna. Na naší škole proběhne zápis na hlavní budově   (K Rybníku 800)  27. a 28. dubna 2020 vždy od 10:00 do 18:00.   S tím souvisí i druhá významná změna. Pokud budete uvažovat o odkladu povinné školní docházky, budete muset potřebné dokumenty doložit v období zápisu. Zajistěte si proto termín v pedagogicko-psychologické poradně v dostatečném předstihu.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis proběhne pokud možno distančně, předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

 

PRO VŠECHNY 3 MOŽNOSTI PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK PLATÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ (ODESLÁNÍ) 27. AŽ 28. DUBNA:

  1. Do datové schránky školy: kwkp9i4

 

  1. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zapis@jesenickaskola.cz

Nelze jen poslat prostý email!

 

  1. Osobní podání

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy (bude nutné si rezervovat termín!)

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, bude nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

1)        Povinná školní docházka (dále jen PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6 let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

 

a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD.

c) Dosáhne-li dítě 6 let v období září – prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo  

    doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

d) Dosáhne-li dítě 6 let teprve v období leden – červen šk. roku, musí být k žádosti

    doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného  

    lékaře.

 

2)        Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou než spádovou školu. Pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) do jesenické školy jsou stanovena kritéria. Při zápisu do přípravných a prvních tříd se bude vycházet ze součtu bodového hodnocení a následného pořadí sestaveného podle získaných bodů (sestupně).

 

3)        Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.

Jak postupovat při odkladu povinné školní docházky: Při zápisu zákonný zástupce dítěte odevzdá žádost o přijetí do prvního ročníku a formulář žádosti o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa (viz § 37 odst. 1 školského zákona) V DOBĚ KONÁNÍ ZÁPISU!

Pokud nemáte posudek z PPP v den zápisu k dispozici, je potřeba nás o této skutečnosti u zápisu informovat. Pokud nebude výsledek vyšetření z PPP doručen do 1. září, nastoupí vaše dítě do 1. třídy a následně (po dodání potřebné dokumentace) mu bude udělen dodatečný odklad.

 

Registrace před zápisem:

Registrace bude probíhat od 17. dubna do 23. dubna 2020 prostřednictvím webových stránek naší školy.

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů žádnou z uvedených forem zúčastnit zápisu v uvedených termínech (27. a 28. dubna 2020), domluvte si do 23. dubna 2020 individuální termín se zástupcem pro 1. stupeň Mgr. Petrem Pavelkou (tel.: 725 612 610; email: pavelka@jesenickaskola.cz)

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021

Spádová oblast školy:

Jesenice, Zdiměřice, Horní Jirčany, Osnice, Kocanda

 

Počet přijímaných dětí se odvíjí od stanovené kapacity tříd a školy.

Předpokládaný maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 je 150.

 

 Bodové hodnocení:

  • Dítě v naší škole navštěvuje přípravný ročník (5 b)
  • Individuální situace dítěte – naši školu již navštěvuje sourozenec dítěte (3 b)
  • Individuální sociální a zdravotní situace dítěte* (max. 5 b)

 

*)    Na základě doložené písemné žádosti posouzené ředitelem školy a po projednání se školskou radou a městským úřadem v Jesenici.

 

Tiskopisy potřebné k zápisu najdete pod tímto odkazem v sekci formuláře.