Metodik prevence

Role metodika prevence:

 • Koordinuje tvorbu Minimálního preventivního programu – organizační, metodická, evaluační činnost
 • Vyhodnocuje efektivitu jednotlivých preventivních položek a aktivit v Minimálním preventivním programu za každý školní rok
 • Zaměřuje se na oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů – pracuje s jednotlivci, se skupinkami žáků, s celými třídními kolektivy
 • Zajišťuje preventivní programy
 • Poskytuje konzultace a poradenskou činnost učitelům, žákům, rodičům
 • Poskytuje vhodné aktivity, nápady, náměty do ,,třídnických hodin“

PROGRAM PREVENCE

užívání návykových látek včetně cigaret, alkoholu a sociálně - patologických jevů pro školní rok 2015/2016

Primární prevence:

 • úkolem primární prevence zůstává vytvoření prostředí, ve kterém mají žáci pocit bezpečí, pohody a vzájemné tolerance
 • hlavním bodem je důsledné dodržování povinností a práv žáků stanovených vnitřním řádem školy za aktivní spolupráce vedení školy a rodičů
 • seznámení rodičů s projektem prevence v rodině - formou programu umístěném na Internetu www.seznamsebebezpecne.cz www.bezpecne-online.cz

Sekundární prevence

 • okamžité řešení závažného porušení vnitřního řádu školy v souvislosti s projevy šikany a ostatních sociálně – patologických jevů
 • při zjištění kontaktu žáků s návykovou látkou, včetně alkoholu a cigaret ve škole, dodržení stanoveného postupu pro řešení takových situací - bezprostřední spojení vedení školy s rodiči s písemným zápisem společném řešení problému, v závažných případech spolupráce s policií ČR

Harmonogram:

 • na třídních schůzkách dne 13. a 15. září obdrží rodiče informace o Programu prevence a nabídkách mimoškolních aktivit pro školní rok 2016/2017
 • otázka prevence zůstane v nabídce programů oborových prací ve kterých se žáci, za účasti pedagoga a lektorky, seznámí s problémy užívání návykových látek v klinické praxi
 • v rámci vyučování se žáci formou zážitkové pedagogiky seznámí s tématy osobnostně – sociální výchovy
 • v prosinci bude realizována anketa zaměřená na výskyt sociálně - patologických jevů s dalším rozšířeným spektrem otázek pro žáky 6. - 9. roč.
 • lektorka Jarmila Honsová bude pokračovat v realizaci dlouhodobého a osvědčeného projektu prevence pro žáky 2. – 9. roč.
 • v únoru je plánována beseda s odborníkem na kriminalitu mládeže a právního minima
 • ve 2. pololetí absolvují žáci 6. – 9. ročník cyklus přednášek o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji
 • informace o návykových látkách budou podány formou využití výukového programu „Drogy trochu jinak„ a v rámci předmětů zařazených do vzdělávacích oblastí – výchova k občanství a chemie