Metodik prevence

METODIK PREVENCE – Bc. Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS.

 

Role metodika prevence:

 • koordinuje tvorbu Minimálního preventivního programu – organizační, metodická, evaluační činnost
 • provádí evaluaci preventivních aktivit v MPP za každý školní rok
 • zaměřuje se na oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů – pracuje s jednotlivci, se skupinkami žáků, s celými třídními kolektivy
 • zajišťuje preventivní programy
 • poskytuje konzultace a poradenskou činnost učitelům, žákům, rodičům
 • poskytuje vhodné aktivity, nápady, náměty pro práci se třídou

 

Primární prevence:

 • úkolem primární prevence zůstává vytvoření prostředí, ve kterém mají žáci pocit bezpečí, pohody a vzájemné tolerance
 • hlavním bodem je důsledné dodržování povinností a práv žáků stanovených školním řádem školy za aktivní spolupráce vedení školy a rodičů
 • bezpečnost žáků na internetu – seznámení rodičů s projektem prevence v rodině – formou programu umístěném na internetu www.seznamsebezpecne.cz www.bezpecne-online.cz

 

Sekundární prevence:

 • okamžité řešení závažného porušení školního řádu školy v souvislosti s projevy šikany a ostatních sociálně-patologických jevů
 • při zjištění kontaktu žáků s návykovou látkou ve škole, dodržení stanoveného postupu pro řešení takových situací – bezprostřední spojení vedení školy s rodiči s písemným zápisem společném řešení problému, v závažných případech spolupráce s Policií ČR

 

Vybrané preventivní aktivity pro tento školní rok:

 • Zdravý třídní kolektiv („týden sportu“) – adaptační kurz pro první i druhý stupeň
 • otázka prevence je i v nabídce oborové skupiny Chemie kolem nás, ve které se žáci, za účasti pedagoga a lektorky, seznámí s problémy užívání návykových látek v klinické praxi a v oborové skupině Zdravý životní styl
 • Trestní odpovědnost – odborné, interaktivní přednášky zaměřené na problematiku různých forem záškoláctví, experimentování s návykovými látkami a protiprávním jednání organizované Oddělením sociální prevence Městského úřadu Černošice
 • Zdravý životní styl – lektorka Jarmila Honsová bude pokračovat v realizaci dlouhodobého a osvědčeného projektu prevence pro žáky 3.-9. ročníku
 • informace o návykových látkách budou podány i v rámci předmětů zařazených do vzdělávacích oblastí – výchova k občanství a chemie
 • žáci 6.-9. ročníku absolvují cyklus přednášek společnosti MP Education o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji a vlivu internetu
 • na třídních schůzkách obdrží rodiče informace o preventivních aktivitách pro současný školní rok

Kontakt:

 • email: tomas.zeman@jesenickaskola.cz
 • telefon/mobil: 241 004 214, 606 030 341