O družině a klubu

Základní informace o družině a školním klubu (platné od 1. 9. 2017)

Stanovení výše úplaty ve školní družině a školním klubu

a) Ve školní družině je stanoven poplatek 1500 Kč na pololetí za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Registrační poplatek za školní klub je stanoven na 500 Kč za jedno pololetí.

b) Školné za ŠD bude hrazeno 2x za školní rok, a to do 25. 8. 2017 na 1. pololetí a do 26. 1. 2018 na 2. Pololetí.

c) Pokud nebude částka 1500 Kč uhrazena do daného termínu na každé pololetí, nebude dítě přijato do ŠD, tzn., že nebude brán zřetel na odevzdanou „Žádost o přijetí do ŠD“.

d) Školné za ŠK bude hrazeno 2x za školní rok, a to do 25. 8. 2017 na 1. pololetí a do 26. 1. 2018 na 2. Pololetí.

e) Pokud nebude částka 500 Kč uhrazena do daného termínu na každé pololetí, nebude dítě přijato do ŠK, tzn., že nebude brán zřetel na odevzdanou „Přihlášku do ŠK“.

f) Platba za ŠD bude probíhat přes účet č. 276046755/0300. Variabilní simbol je stejný jako do školní jídelny. Do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu dítěte.

 

Provoz školní družiny

a) Školní družina zahajuje svůj provoz denně (ve dnech školního vyučování) v 6.30 hodin a tento provoz trvá do 7:40 a pokračuje po ukončeném vyučování do 17.00 hodin.

b) Do ranní ŠD přicházejí žáci od 6.30 do 7.30 hlavním vchodem přes recepci. Docházka žáků v ranní ŠD je zaznamenávána každý den v Docházkovém sešitě.

c) Pro žáky 1. ročníku bude ranní ŠD pouze na detašovaném pracovišti „Zbraslavská“ (bývalá Jednota) a to od 6:30 do 7:40. V případě půleného vyučování končí ranní ŠD v 8:45.

d) Ranní ŠD funguje také na budově č. 77 a to od 6:30 do 7:40.

e) Žáci, kteří navštěvují druhou třídu, tzn., že se učí v budově Budějovická č. 77 a přijdou do ranní ŠD na hlavní budovu, jsou v doprovodu vychovatele ŠD v 7:40 odvezeni školním mikrobusem na budovu č. 77a druhý mikrobus odjíždí v 7:50 bez doprovodu vychovatele.

f) Žáci školy, nezapsaní do ŠD, mohou využít provoz ŠD mezi 6.30 až 7.40 hod. ve zvláštním režimu. Přichází přes recepci, hlásí se u vychovatele ŠD, který je zapíše do Docházkového sešitu.

g) Do odpolední družiny přicházejí žáci v doprovodu vyučujícího poslední hodiny. Ten předává děti vychovateli se seznamem přítomných žáků. Následuje příprava na oběd (hygiena) a oběd ve školní jídelně. Z oběda odchází celé oddělení společně s vychovatelem. Doba po obědě je směrována ke klidové činnosti dětí.

h) Žáci druhých tříd po skončení vyučování přecházejí ihned na hlavní budovu, tzn. že si je rodiče mohou vyzvednout v budově Budějovická č. 77 ihned po skončení vyučování, a potom až na hlavní budově v cca 12:15 (v případě, že mají žáci 5 vyučovacích hodin v cca 13:00).

i) Do zájmových kroužků organizovaných školou i jinými organizacemi ve škole žáci odcházejí a přicházejí s vedoucími - lektory jednotlivých kroužků nebo sami. Všechny odchody do zájmových kroužků musí být uvedeny v dokumentu – „Odchody a příchody z kroužků a ZUŠ“, který rodiče obdrží na začátku školního roku. Končí-li kroužek v 17 hodin a později, dítě se již nevrací do ŠD.

j) Od 13.30 do 15.00 hod. probíhá hlavní činnost ŠD. Po tuto dobu nelze děti bez písemné omluvenky nebo záznamu odchodu na přihlášce vyzvedávat (mohou se nacházet mimo budovu a areál školy). Pokud dítě v tuto dobu odchází (přichází) do (z) nějakého kroužku (ZUŠ) nebo má písemnou omluvenku, popř. záznam odchodu na dokumentu – „Odchody a příchody z kroužků a ZUŠ“, bude pobývat v určeném tzv. sběrném oddělení. Zde na něj dohlíží vychovatel každý den k tomu určený. Příchody a odchody dětí ve sběrném oddělení se zapisují do Docházkového sešitu.

k) Po 15. hodině se děti podle ročníků shromažďují ve čtyřech třídách v přízemí školy. Zde se opět zapisují do Docházkových sešitů (jméno, zda dítě odchází v doprovodu nebo v kterou dobu odchází samo a čas jeho odchodu).

l) V 16.30 hod. se děti slučují do dvou tříd určených pro ŠD.

m) Provoz školní družiny končí 17.00 hodin.

n) Žáci prvních tříd mají odpolední družinu pouze na detašovaném pracovišti „Zbraslavská“, a to od 11:40 do 17:00. V 15:00 se děti slučují do 3 tříd a v 16:00 do jedné koncové družiny. Provoz školní družiny na detašovaném pracovišti „Zbraslavská“ končí v 17:00.

o) Čas odchodů dětí ze školní družiny je uveden na „Žádostech o přijetí do ŠD“. Pokud dítě odchází v doprovodu, nemusí být čas specifikován. Osoby, které budou dítě vyzvedávat, včetně nezletilých (např. sourozenců) musí být uvedeny v „Žádosti o přijetí do ŠD“. V případě, že dítě odchází ze ŠD v doprovodu někoho, kdo není uveden na „Žádosti o přijetí do ŠD“, musí mít potvrzení od zákonného zástupce (tj. na omluvence ŠD) a prokázat se dokladem totožnosti na recepci školy. Mimořádné odchody dětí musí být vychovateli včas sděleny, a to vždy písemnou formou s podpisem zákonného zástupce (omluvenka ŠD).

p) Vyzvedávání přes telefonické či jiné elektronické sdělení není možné.

q) Pokud si zákonní zástupci, kteří si v „Žádosti o přijetí do ŠD“ vyhradili osobní vyzvedávání dítěte, do konce provozu ŠD dítě nevyzvednou, vychovatel ŠD postupuje následovně:

- pokusí se telefonicky dohodnout se zákonnými zástupci další postup;

- pokud se nepodaří spojit se zákonnými zástupci a tito se nedostaví do 18.30 hod., je kontaktováno vedení školy a městská policie se snahou o předání dítěte

-  veškeré náklady z výše uvedené činnosti hradí zákonní zástupci. Za každou započatou hodinu práce vychovatele ŠD navíc (po 17. hod.) je účtováno 200 Kč;

r) Rodiče ohlásí svůj úmysl vyzvednout dítě prostřednictvím pracovníka recepce.

 

Provoz školního klubu

a)  Školní klub je otevřen denně (ve dnech školního vyučování):

pondělí:          12.30 – 16.30

úterý:              12.30 – 16.30

středa:             12.30 – 16.30

čtvrtek:           12.30 – 16.30

pátek:              12.30 – 16.30

b) Při příchodu (odchodu) do (z) ŠK eviduje vychovatelka ŠK přítomnost žáka v evidenci ŠK – Docházkový sešit. O případné nepřítomnosti přihlášeného žáka jsou rodiče informováni pouze v případě, že o to písemně požádají.

c) Do školního klubu přicházejí přihlášení žáci dle svého uvážení.

d) ŠK je určen pro žáky od šestého ročníku.

e) Program školního klubu nabízí relaxační a tvořivé aktivity.

f) Žáci navštěvující ŠK jsou povinni dodržovat školní řád.

g) Aktivity školního klubu mohou být i mimo určenou dobu. I při akcích mimo školu platí povinnost dodržovat školní řád a další školní a školské normy.