O družině a klubu

Základní informace o družině a školním klubu (platné od 30. 6. 2018)

Stanovení výše úplaty ve školní družině

a) Ve školní družině je stanoven poplatek 1500 Kč na pololetí za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

b) Školné za ŠD bude hrazeno 2x za školní rok, a to do 24. 8. 2018 na 1. pololetí a do 25. 1. 2019 na 2. Pololetí.

c) Pokud nebude částka 1500 Kč uhrazena do daného termínu na každé pololetí, nebude dítě přijato do ŠD, tzn., že nebude brán zřetel na odevzdanou „Žádost o přijetí do ŠD“.

d) Platba za ŠD bude probíhat přes účet č. 276046755/0300. Variabilní symbol je stejný jako do školní jídelny. Do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu dítěte.

 

Provoz školní družiny

a) Školní družina je určena dětem 0. – 4. ročníku.

b) Školní družina zahajuje svůj provoz denně (ve dnech školního vyučování) v 6.30 hodin a tento provoz trvá do 7:40 a pokračuje po ukončeném vyučování do 17.00 hodin.

c) Do ranní ŠD přicházejí žáci od 6.30 do 7.30 hlavním vchodem přes recepci. Docházka žáků v ranní ŠD je zaznamenávána každý den v Docházkovém sešitě.

d) Pro žáky 1. ročníku bude ranní ŠD pouze na detašovaném pracovišti „Zbraslavská 68“ (bývalá Jednota) a to od 6:30 do 7:40. V případě půleného vyučování končí ranní ŠD v 8:45.

e) Pro žáky 2. ročníku bude ranní ŠD pouze na detašovaném pracovišti „Budějovická 77“ (U oveček) a to od 6:30 do 7:40.

f) Žáci školy, nezapsaní do ŠD, mohou využít provoz ŠD mezi 6.30 až 7.40 hod. ve zvláštním režimu. Přichází přes recepci, hlásí se u vychovatele ŠD, který je zapíše do Docházkového sešitu. Tato služba je bezplatná.

g) Do odpolední družiny přicházejí žáci v doprovodu vyučujícího poslední hodiny. Ten předává děti vychovateli se seznamem přítomných žáků. Následuje příprava na oběd (hygiena) a oběd ve školní jídelně. Z oběda odchází celé oddělení společně s vychovatelem. Doba po obědě je směrována ke klidové činnosti dětí.

h) Žáci druhých tříd po skončení vyučování přecházejí ihned na budovu Zbraslavská 68, tzn. že si je rodiče mohou vyzvednout v budově Budějovická č. 77 ihned po skončení vyučování, a potom až na budově Zbraslavská 68 v cca 12:00 (v případě, že mají žáci 5 vyučovacích hodin v cca 12:50). Žáci zde obědvají a zůstávají zde na odpolední družinu (tzn. až do 17:00).

i) Do zájmových kroužků organizovaných školou i jinými organizacemi ve škole žáci odcházejí a přicházejí s vedoucími - lektory jednotlivých kroužků nebo sami. Všechny odchody do zájmových kroužků musí být uvedeny v dokumentu – „Odchody a příchody z kroužků a ZUŠ“, který rodiče obdrží na začátku školního roku. Končí-li kroužek v 17 hodin a později, dítě se již nevrací do ŠD!

j) Pro nultý ročník, 1. a 2. třídy, které setrvávají v ŠD na budově Zbraslavská 68 probíhá hlavní činnost od 13.30 do 15.00 hod. Po tuto dobu nelze děti bez písemné omluvenky nebo záznamu odchodu na přihlášce vyzvedávat (mohou se nacházet mimo budovu a areál školy). Pokud dítě v tuto dobu odchází (přichází) do (z) nějakého kroužku (ZUŠ) nebo má písemnou omluvenku, popř. záznam odchodu na dokumentu – „Odchody a příchody z kroužků a ZUŠ“, bude pobývat v určeném tzv. sběrném oddělení. Zde na něj dohlíží vychovatel každý den k tomu určený.

k) Pro 3. a 4. třídy, které setrvávají na hlavní budově probíhá hlavní činnost ŠD od 14:00 do 15:00 hod. Po tuto dobu nelze děti bez písemné omluvenky nebo záznamu odchodu na přihlášce vyzvedávat (mohou se nacházet mimo budovu a areál školy). Pokud dítě v tuto dobu odchází (přichází) do (z) nějakého kroužku (ZUŠ) nebo má písemnou omluvenku, popř. záznam odchodu na dokumentu – „Odchody a příchody z kroužků a ZUŠ“, bude pobývat v určeném tzv. sběrném oddělení. Zde na něj dohlíží vychovatel každý den k tomu určený.

l) Pro 3. a 4. třídy, které setrvávají na hlavní budově bude spuštěn nový vyzvedávací systém ze ŠD, který proběhl ve zkušebním provozu u 2. tříd ve školním roce 2017/2018. Systém bude spuštěn během záři po informativní schůzce na začátku školního roku 2018/2019. Informace o provozu čipového systému lze také najít na stránkách školy. (viz odkaz. https://jesenickaskola.cz/files/document/1249/1525982261_original.pdf).

Čipový systém bude ve školním roce 2018/2019 zaveden také pro nultý ročník a 1. a 2. třídy na detašovaném pracovišti Zbraslavská 68.

m) Po 15. hodině se děti podle ročníků shromažďují ve třech třídách. Zde se opět zapisují do Docházkových sešitů (jméno, zda dítě odchází v doprovodu nebo v kterou dobu odchází samo a čas jeho odchodu).

n) V 16.30 hod. se děti slučují do jedné třídy určené pro ŠD.

o) Provoz školní družiny končí 17.00 hodin.

p) Žáci prvních a druhých tříd mají odpolední družinu pouze na detašovaném pracovišti „Zbraslavská“, a to od 11:40 do 17:00. V 15:00 se děti slučují do 4 tříd a v 16:30 do jedné koncové družiny. Provoz školní družiny na detašovaném pracovišti „Zbraslavská“ končí v 17:00.

q) Čas odchodů dětí ze školní družiny je uveden na „Žádostech o přijetí do ŠD“. Pokud dítě odchází v doprovodu, nemusí být čas specifikován. Osoby, které budou dítě vyzvedávat, včetně nezletilých (např. sourozenců) musí být uvedeny v „Žádosti o přijetí do ŠD“, a to pro případ, kdy vyzvedávající osoba nemá u sebe mimořádně vyzvedávací čip (viz čipový systém). V případě, že dítě odchází ze ŠD v doprovodu někoho, kdo není uveden na „Žádosti o přijetí do ŠD“, musí mít potvrzení od zákonného zástupce (tj. na omluvence ŠD) a prokázat se dokladem totožnosti na recepci školy. Mimořádné odchody dětí musí být vychovateli včas sděleny, a to vždy písemnou formou s podpisem zákonného zástupce (omluvenka ŠD).

r) Vyzvedávání přes telefonické či jiné elektronické sdělení není možné.

s) Pokud si zákonní zástupci, kteří si v „Žádosti o přijetí do ŠD“ vyhradili osobní vyzvedávání dítěte, do konce provozu ŠD dítě nevyzvednou, vychovatel ŠD postupuje následovně:

- pokusí se telefonicky dohodnout se zákonnými zástupci další postup;

- pokud se nepodaří spojit se zákonnými zástupci a tito se nedostaví do 18.30 hod., je kontaktováno vedení školy a městská policie se snahou o předání dítěte

-  veškeré náklady z výše uvedené činnosti hradí zákonní zástupci. Za každou započatou hodinu práce vychovatele ŠD navíc (po 17. hod.) je účtováno 200 Kč

t) Na hlavní budově rodiče vyzvedávají své děti přes čipový systém.

u) Na budově Zbraslavská 68 si rodiče budou vyzvedávat děti také přes čipový systém

 

Stanovení výše úplaty ve školním klubu

a) Registrační poplatek za školní klub je stanoven na 500 Kč za jedno pololetí.

b) Školné za ŠK bude hrazeno 2x za školní rok, a to do 24. 8. 2018 na 1. pololetí a do 25. 1. 2019 na 2. Pololetí.

c) Pokud nebude částka 500 Kč uhrazena do daného termínu na každé pololetí, nebude dítě přijato do ŠK, tzn., že nebude brán zřetel na odevzdanou „Přihlášku do ŠK“.

d) Platba za ŠK bude probíhat přes účet č. 276046755/0300. Variabilní symbol je stejný jako do školní jídelny. Do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu dítěte.

 

Provoz školního klubu

a)  Školní klub je otevřen denně (ve dnech školního vyučování):

pondělí:           12.35 – 17.00

úterý:               12.35 – 17.00

středa:             12.35 – 17.00

čtvrtek:            12.35 – 17.00

pátek:              11.40 – 17.00

 

 

b) ŠK je určen pro žáky od pátého ročníku.

c) ŠK mohou navštěvovat pouze ti žáci, kteří odevzdali „Přihlášku do ŠK“ a řádně zaplatili na dané pololetí.

d) Žáci, kteří chtějí navštěvovat ŠK v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, musí být též řádně přihlášeni. (Přihláška do ŠK + úplata 500Kč/pol.) Pokud tak neučiní nebude moci školní klub navštěvovat.

d) Při příchodu (odchodu) do (z) ŠK eviduje vychovatelka ŠK přítomnost žáka v evidenci ŠK – Docházkový sešit. O případné nepřítomnosti přihlášeného žáka jsou rodiče informováni pouze v případě, že o to písemně požádají.

e) Do školního klubu přicházejí přihlášení žáci dle svého uvážení.

f) Program školního klubu nabízí relaxační a tvořivé aktivity.

g) Žáci navštěvující ŠK jsou povinni dodržovat školní řád.