O družině a klubu

Základní informace o družině a školním klubu na školní rok 2023/2024

 

Stanovení výše úplaty ve školní družině

a) Školné za ŠD bude hrazeno 2x za školní rok, a to do konce srpna na 1. pololetí a do konce ledna na 2. pololetí.

b) Pokud nebude částka 2000 Kč uhrazena do daného termínu na každé pololetí, nebude dítě přijato do ŠD, tzn. že nebude brán zřetel na odevzdanou „Žádost o přijetí do ŠD“.

c) Číslo účtu 276046755/0300. Do platby uveďte variabilní symbol (přidělen v ŠJ) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte.

d) Vrácení školného za ŠD a ŠK je možné pouze na základě písemné odhlášky ze ŠD nebo ŠK. Školné se vrací vždy za celý nezapočatý měsíc, a to z důvodu využití finančních prostředků na daný započatý měsíc.

Provoz školní družiny

a) Školní družina je určena dětem 0.–4. ročníku.

b) Školní družina zahajuje svůj provoz denně (ve dnech školního vyučování) v 6.30 hodin a tento provoz trvá do 7:40 a pokračuje po ukončeném vyučování do 17.00 hodin.

c) Do ranní ŠD mohou docházet žáci, kteří mají platnou „Žádost o přijetí do ŠD“ nebo „Přihlášku do ŠK“. Ti, co nenavštěvují ŠD ani ŠK a mají zájem o ranní ŠD, musí vyplnit „Přihlášku do ranní ŠD“. Ranní ŠD není zpoplatněna.

d) Do ranní ŠD na hlavní budově přicházejí žáci od 6.30 do 7.30 hlavním vchodem přes recepci. Docházka žáků v ranní ŠD je evidována. Z ranní ŠD odchází žáci v 7.40.

e) Ranní ŠD na detašovaném pracovišti „Budějovická 77“, je od 6:30 do 7:40 pouze pro žáky, kteří zde mají výuku.

f) Do odpolední družiny přicházejí žáci v doprovodu vyučujícího poslední hodiny. Ten předává děti vychovateli se seznamem přítomných žáků. Následuje příprava na oběd (hygiena) a oběd ve školní jídelně. Z oběda odchází celé oddělení společně s vychovatelem. Doba po obědě je směrována ke klidové činnosti dětí.

g) Informace o organizaci přecházení žáků z Budějovické 77 na hlavní budovu upřesníme před začátkem školního roku 2023/2024.

h) Do zájmových kroužků organizovaných školou i jinými organizacemi ve škole žáci odcházejí a přicházejí s vedoucími – lektory jednotlivých kroužků nebo sami. Všechny odchody do zájmových kroužků musí být uvedeny v dokumentu – „Odchody a příchody z kroužků a ZUŠ“, který rodiče obdrží na začátku školního roku. Končí-li kroužek v 17 hodin a později, dítě se již nevrací do ŠD!

i) Hlavní činnost ŠD probíhá od 14:00 do 15:00 hod. Po tuto dobu nedoporučujeme vyzvedávat děti ze ŠD, mohou se nacházet mimo budovu a areál školy. Pokud dítě v tuto dobu odchází (přichází) do (z) nějakého kroužku (ZUŠ) nebo má písemnou omluvenku, popř. záznam odchodu na dokumentu – „Odchody a příchody z kroužků a ZUŠ“, bude pobývat v určeném tzv. sběrném oddělení. Zde na něj dohlíží vychovatel každý den k tomu určený.

j) Vyzvedávání dětí ze ŠD probíhá za pomoci čipového systému BELLhop. Informace o provozu čipového systému lze najít na stránkách školy

(odkaz https://jesenickaskola.cz/files/document/1249/1525982261_original.pdf)

k) Po 15. hodině se děti podle ročníků shromažďují v několika třídách.

l) V 16.30 hod. se děti slučují do jedné třídy určené pro ŠD.

m) Provoz školní družiny končí 17.00 hodin.

n) V případě, že dítě odchází ze ŠD samoje čas odchodu uveden na „Žádostech o přijetí do ŠD“. Pokud dítě odchází v doprovodu, nemusí být čas specifikován. Osoby, které budou dítě vyzvedávat, včetně nezletilých (např. sourozenců), musí být uvedeny v „Žádosti o přijetí do ŠD“, a to pro případ, kdy vyzvedávající osoba mimořádně nemá u sebe vyzvedávací čip (viz čipový systém – bod l). V případě, že dítě odchází ze ŠD v doprovodu někoho, kdo není uveden na „Žádosti o přijetí do ŠD“, musí mít potvrzení od zákonného zástupce (tj. na omluvence ŠD, kterou naleznete na stránkách školy. 

Odkaz na omluvenku: https://jesenickaskola.cz/files/document/2024/1558501540_original.pdf).

Mimořádné odchody dětí musí být vychovateli včas sděleny, a to vždy písemnou formou s podpisem zákonného zástupce (omluvenka ŠD).

o) Vyzvedávání přes telefonické či jiné elektronické sdělení není možné.

p) Pokud si zákonní zástupci, kteří si v „Žádosti o přijetí do ŠD“ vyhradili osobní vyzvedávání dítěte, do konce provozu ŠD dítě nevyzvednou, vychovatel ŠD postupuje následovně:

1) pokusí se telefonicky dohodnout se zákonnými zástupci další postup;

2) pokud se nepodaří spojit se zákonnými zástupci a tito se nedostaví do 18.00 hod., je kontaktováno vedení školy a městská policie se  snahou o předání dítěte;

3) veškeré náklady z výše uvedené činnosti hradí zákonní zástupci. Za každou započatou hodinu práce vychovatele ŠD navíc (po 17. hod.) je účtováno 200 Kč.

q) O prázdninách není ŠD v provozu, pokud ředitel školy nestanoví jinak.

r) Povinností zákonného zástupce žáka je neprodleně oznámit jakékoli změny týkající se dítěte (zdravotního omezení, změny telefonního čísla, rozhodnutí soudu o vydávání dítěte apod.). V případě, že se u dítěte během dne vyskytne zdravotní problém, vychovatel informuje o zdravotním stavu dítěte. Zákonný zástupce je v takovém případě povinen dítě vyzvednout (i v případě, že dítě dle „Žádosti o přijetí do ŠD“ odchází samo).

 

Stanovení výše úplaty ve školním klubu

a) Školné za ŠK bude hrazeno 2x za školní rok, a to do konce srpna na 1. pololetí a do konce ledna na 2. pololetí.

b) Pokud nebude částka 600 Kč uhrazena do daného termínu na každé pololetí, nebude dítě přijato do ŠK, tzn. že nebude brán zřetel na odevzdanou „Přihlášku do ŠK“.

c) Číslo účtu 276046755/0300. Do platby uveďte variabilní symbol (přidělen v ŠJ) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte.

d) Vrácení školného za ŠD a ŠK je možné pouze na základě písemné odhlášky ze ŠD nebo ŠK. Školné se vrací vždy za celý nezapočatý měsíc, a to z důvodu využití finančních prostředků na daný započatý měsíc.

Provoz školního klubu

a) Školní klub je otevřen denně (ve dnech školního vyučování):

pondělí: 12.35 –16.30

úterý: 12.35 –16.30

středa: 12.35 –16.30

čtvrtek: 12.35 –16.30

pátek: 12.35 –16.30

Začátek provozu ŠK se může změnit dle rozvrhu dětí.

b) ŠK je určen pro žáky od pátého ročníku.

c) ŠK mohou navštěvovat pouze ti žáci, kteří odevzdali „Přihlášku do ŠK“ a řádně zaplatili na dané pololetí.

d) Žáci, kteří chtějí navštěvovat ŠK v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, musí být též řádně přihlášeni. (Přihláška do ŠK + úplata 600 Kč/pol.) Pokud tak neučiní, nebudou moci školní klub navštěvovat.

e) Při příchodu a odchodu z ŠK se musí žák nahlásit svému vychovateli. Do školního klubu přicházejí a odcházejí přihlášení žáci dle svého uvážení.

f) Při příchodu (odchodu) do (z) ŠK eviduje vychovatel ŠK přítomnost žáka v evidenci ŠK – systém BELLhop.

g) O případné nepřítomnosti přihlášeného žáka jsou rodiče informováni pouze v případě, že o to písemně požádají.

h) Žáci přihlášení do klubu mohou navštěvovat i ranní školní družinu (6:30 – 7:40).

i) Program školního klubu nabízí relaxační a tvořivé aktivity.

j) Žáci navštěvující ŠK jsou povinni dodržovat školní řád.