Zápis

Zápis do 1. ročníku

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, příspěvkové organizace pro školní rok 2024/2025

 

Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 proběhne osobní přítomností dětí a rodičů ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2024 vždy od 13:00 do 18:00 hodin.


Registrace k zápisu:

Registrace probíhá ve dvou krocích (od 8. 4. – 12. 4. 2024):

1. Vyplnit dotazník k zápisu, který je k dispozici zde.
(Heslo potřebné k potvrzení zvolené rezervace v rezervačním systému se dozvíte na konci vyplněného a odeslaného dotazníku.)

2. Rezervace
v rezervačním systému zde. (Zvolte si den a čas kdy přijdete s dítětem k zápisu.)Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání není třeba tisknout a nosit, bude vytištěno na místě po kontrole údajů Vámi uvedených v dotazníku k zápisu
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • po této formální části se uskuteční motivační část každého dítěte s paní učitelkou – maximálně 20 min.

1) Povinná školní docházka  (dále jen PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6 let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek: 

a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD.

c) Dosáhne-li dítě 6 let v období září–prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

d) Dosáhne-li dítě 6 let teprve v období leden–červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Letos se zápis týká:

 •  dětí, které k 31. srpnu 2024 dovrší šesti let, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
 •  dětí po odkladu školní docházky pro rok 2023/2024
 •  dětí narozených od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, pokud splní zákonem stanovená kritéria ("nešestileté děti").

2) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou než spádovou školu. Pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) do jesenické školy jsou stanovena kritéria viz níže.

3) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře, nebo klinického psychologa, (doporučujeme včasné zajištění termínu návštěvy ŠPZ). Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Manuál efektivní domácí přípravy (pomocník pro rodiče) ZDE


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. ve školském obvodu č. 1 stanoveném OZV města Jesenice č. 2/2020 (část města Jesenice vymezená katastrálním územím Jesenice u Prahy, Horní Jirčany)
   
 2. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. ve školském obvodu č. 2 stanoveném OZV města Jesenice č. 2/2020 (část města Jesenice vymezená katastrálním územím Zdiměřice u Prahy, Osnice)
   
 3. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. v obcích, které mají uzavřenou se zřizovatelem školy dohodu o zajištění povinné školní docházky
   
 4. Doplňkové kritérium:
  Sourozenci plnící v aktuálním školním roce povinnou školní docházku v 1. až 8. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, p. o.

Počet přijímaných dětí se odvíjí od stanovené kapacity tříd a školy.

Předpokládaný maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 je 72.


Užitečné informace (odkazy):

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy

Jak poznat školní zralost

platné od 11.1.2024