informace_ŠR

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, příspěvkové organizace

Jedná se o orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, podílet se na správě školy.

Složení školské rady je třetinové – jednu třetinu tvoří jmenovaní zástupci zřizovatele, jednu třetinu zvoleni pedagogičtí pracovníci jesenické školy a jednu třetinu zvoleni zákonní zástupci. Funkční období členů je 3 roky. Školská rada zasedá minimálně 2x ročně (rada jesenické školy se přesto v současnosti schází minimálně 1x za dva měsíce).

 

Pravomoci školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Složení školské rady:

za rodiče

 • Mgr. Eliška Hynková, MBA
 • Tomáš Zanáška - místopředseda ŠR

za učitele

 • Mgr. Eliška Kubů - předsedkyně ŠR
 • Mgr. Zuzana Haubová

za zřizovatele

 • Mgr. Světlana Vrbková
 • Milena Vorlíčková

 

Kontakt: rada@jesenickaskola.cz

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.