informace_ŠR

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, příspěvkové organizace

Jedná se o orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, podílet se na správě školy.

Složení školské rady je třetinové – jednu třetinu tvoří jmenovaní zástupci zřizovatele, jednu třetinu zvoleni pedagogičtí pracovníci jesenické školy a jednu třetinu zvoleni zákonní zástupci. Funkční období členů je 3 roky. Školská rada zasedá minimálně 2x ročně (rada jesenické školy se přesto v současnosti schází minimálně 1x za dva měsíce).

 

Pravomoci školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Kontakt: rada@jesenickaskola.cz

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.