Přijímací řízení ZUŠ

 

Přijímací řízení do základní umělecké školy pro školní rok 2018/2019

PONDĚLÍ 4. června (14 -17 hod.) v hlavní školní budově (K Rybníku 800)
do těchto oborů:

*hudební obor: klavír, akordeon, kytara 

 a na odloučeném pracovišti Budějovická 77 (naproti MÚ) 

*hudební obor: dechové nástroje /zobcová a příčná flétna, trubka, klarinet, saxofon/, smyčcové nástroje /housle, violoncello/, zpěv /sólový, sborový/

Rozepsání jednotlivých učeben bude zveřejněno týden předem na webu školy!

Při přijímacím řízení do hudebního oboru se zjišťují předpoklady intonační a rytmické. Zpěv jednoduché lidové písně s klavírem i bez klavírního doprovodu, opakování (zazpívání) zahraného tónu, jednoduchých melodických celků, vytleskávání rytmických celků aj.

*literárně dramatický obor a

*taneční obor – ve 2. patře hlavní školní budovy (K Rybníku 800),

                              v učebně 6. B u vyučující MgA. Štěpánky G. Borské

U dětí se zájmem o literárně dramatický obor (divadlo) jsou zjišťovány předpoklady pohybové a hlasové, tzn. schopnost zazpívat jednoduchou lidovou píseň s doprovodem klavíru i bez, smysl pro rytmus ve zpěvu i v pohybu, schopnost reprodukovat jednoduchou slyšenou melodii i rytmus (vytleskávání), zarecitovat jednoduchou básničku či říkadlo se správnou a čistou výslovností.

U dětí se zájmem o taneční obor se zjišťují předpoklady podobně jako v literárně dramatickém oboru s větším důrazem na dobrý smysl pro rytmus, vytleskávání rytmu, pohyb (např. pochod) podle hudby nebo jen podle rytmu tleskaného, schopnost dobře intonovat (nacvičují se tanečky současně se zpěvem).

STŘEDA 6. června (14 – 17 hod.)

*výtvarný obor – ve výtvarném ateliéru ve 3. patře

Zájemci přinesou na ukázku několik svých výkresů či rukodělných prací, na místě pak pod vedením pedagoga (akademická sochařka Jitka Wernerová) budou kreslit podle zadání.

Vzhledem k trvale velkému zájmu rodičů o základní umělecké vzdělávání jejich dětí a k maximální kapacitě žáků v ZUŠ (350 žáků) budeme přijímat žáky především z druhých a třetích tříd. Rodičům prvňáčků doporučujeme, aby počkali do 2. třídy, kdy je dítě vyzrálejší, zvládne bez problému čtení i psaní not a postup ve výuce hry na hudební nástroj je pak plynulejší a pro dítě snadnější. U výuky na hudební nástroj je podle školního vzdělávacího programu druhým povinným předmětem hudební nauka (hudební teorie), kterou žák absolvuje od 1. do 4. ročníku. Od 3. ročníku si pak vybírá povinně volitelný předmět (komorní hra, hra ve školním orchestru, komorní zpěv). Pokud žák nesplní docházku do předmětu hudební nauka a později také povinně volitelného předmětu, nemůže být klasifikován a postoupit do dalšího ročníku, docházku do ZUŠ pak musí ukončit.                                                            

Přihlášky do všech čtyř oborů ZUŠ jsou k vyzvednutí na recepci hlavní budovy školy (K Rybníku 800), v nezbytném případě je lze vyplnit při přijímacím řízení. Na webu školy jsou rovněž ke stažení: www.jesenickaskola.cz (dokumenty/formuláře/formuláře ZUŠ) 

Termín odevzdání přihlášek (rovněž na recepci školy, lze zaslat i poštou, mailem): do 28. května 2018  (lvova@jesenickaskola.cz)

Náhradní termín pro přijímací řízení do ZUŠ: pondělí 18. června od 14 do 17 hodin v hlavní školní budově (K Rybníku 800).

Přihlášky k vyplnění najdete v sekci: Dokumenty, formuláře ZUŠ