Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

 • v ZŠ a ZUŠ funguje od 1. 9. 2015 školní poradenské pracoviště (ŠPP), které tvoří:
  • Mgr. Zdeňka Valentová – školní psycholog a výchovná poradkyně pro 1. stupeň
  • Mgr. Eliška Kubů – výchovná poradkyně pro 2. stupeň
  • Bc. Tomáš Schwarzbacher Zeman – metodik prevence
  • Mgr. Jarmila Hrdličková – speciální pedagog
  • Martina Panošová – vedoucí asistentů pedagoga

 

 • k standardní činnosti školského poradenského pracoviště patří služby poskytované žákům, jejich zákonným zástupcům, ale také pedagogickým pracovníkům
 • služby poradenského pracoviště jsou žákům poskytovány především v dopoledních hodinách, kdy probíhá výuka
 • rodiče mohou služby poradenského pracoviště využít po domluvení termínu s pracovníkem ŠPP (ke komunikaci využít bakaláře, email, telefon)

 

 • cíle ŠPP:
  • zlepšení klimatu školy
  • posilování primární prevence
  • zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • práce s třídním kolektivem
  • kariérové poradenství
  • prevence školní neúspěšnosti

 

 • veškerá dokumentace pracovníků ŠPP  je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována (přístup k dokumentaci mají pouze zákonní zástupci daného žáka, příp. daný žák)