Zápis obecné informace

Zápis do 1. ročníku

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, příspěvkové organizace

pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádosti společně s kopií rodného listu mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

14. 4. – 28. 4. 2021

  • do datové schránky školy: kwkp9i4

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na zapis@jesenickaskola.cz
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

27. 4. – 28. 4. 2021 vždy od 10:00 do 18:00 – osobním podáním ve škole,
nutná rezervace termínu v období 16. 4. – 23. 4. 2021 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil,
jinak se k žádosti nepřihlíží.

1) Povinná školní docházka (dále jen PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6 let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD.

c) Dosáhne-li dítě 6 let v období září – prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo  

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

d) Dosáhne-li dítě 6 let teprve v období leden – červen šk. roku, musí být k žádosti

doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného  

lékaře.

2) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou než spádovou školu. Pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) do jesenické školy jsou stanovena kritéria.  

3) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

 

Registrace před zápisem:

Registrace bude probíhat od 16. 4. – 23. 4. 2021 prostřednictvím webových stránek naší školy.

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů žádnou z uvedených forem zúčastnit zápisu v uvedených termínech (27. a 28. dubna 2020), domluvte si do 23. dubna 2020 individuální termín se zástupkyní pro 1. stupeň Mgr. Olgou Melichárkovou

(tel.: 725 612 612; email: olga.melicharkova@jesenickaskola.cz)

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

1. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. ve školském obvodu č. 1 stanoveném OZV města Jesenice č. 2/2020 (část města Jesenice vymezená katastrálním územím Jesenice u Prahy, Horní Jirčany)

2. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. ve školském obvodu č. 2 stanoveném OZV města Jesenice č. 2/2020 (část města Jesenice vymezená katastrálním územím Zdiměřice u Prahy, Osnice)

3. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. v obcích, které mají uzavřenou se zřizovatelem školy dohodu o zajištění povinné školní docházky

4. Doplňkové kritérium:

Sourozenci plnící v aktuálním školním roce povinnou školní docházku v 1. až 8. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, p. o.

Počet přijímaných dětí se odvíjí od stanovené kapacity tříd a školy.

Předpokládaný maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 je 72.

 

Tiskopisy potřebné k zápisu najdete pod tímto odkazem v sekci formuláře.

 

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku na stránkách MŠMT ZDE