Zápis obecné informace

Dne 13. 6. 2019 proběhne v prostorách hlavní budovy školy schůzka s rodiči našich budoucích žáků 0. a 1. ročníku. Zde budou podány informace o ŠD a školní jídelně. 

0. ročník - od 15:30 v malé jídelně

1. ročník - od 16:00 v jídelně školy

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, příspěvkové organizace pro blížící se školní rok 2019/2020

Přečtěte si prosím důkladně "DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ" pod tímto odkazem

 

Vážení rodiče,

              se změnou školského zákona účinnou od 1. ledna 2017 se mění termín zápisu na období 1. - 31. dubna. Na naší škole proběhne zápis na hlavní budově (K Rybníku 800)  15. a 16. dubna 2019 vždy od 13:00 do 18:00.   S tím souvisí i druhá významná změna. Pokud budete uvažovat o odkladu povinné školní docházky, budete muset potřebné dokumenty doložit v období zápisu. Zajistěte si proto termín v pedagogicko-psychologické poradně v dostatečném předstihu.

 

Informace k zápisu

1)        Povinná školní docházka (dále jen PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6-ti let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

 

 • a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
 • b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD
 • c) Dosáhne-li dítě 6-ti let v období září - prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • d) Dosáhne-li dítě 6-ti let teprve v období leden - červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

 

2)        Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou než spádovou školu. Pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) do jesenické školy jsou stanovena kritéria. Při zápisu do přípravných a prvních tříd se bude vycházet ze součtu bodového hodnocení a následného pořadí sestaveného podle získaných bodů (sestupně).

3)        Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.

Jak postupovat: Při zápisu zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí do prvního ročníku a formulář žádosti o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa (viz. § 37 odst. 1 školského zákona) V DOBĚ KONÁNÍ ZÁPISU!!

 

Registrace před zápisem:

Pro zajištění příznivé atmosféry zápisu, bez zbytečného čekání ve frontách, bude zavedena registrace zapisovaných dětí před samotným zápisem. Registrace bude probíhat od 1. dubna do 5. dubna 2019 prostřednictvím webových stránek naší školy.

 V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů zúčastnit zápisu v uvedených termínech (15. a 16. dubna 2019), domluvte si individuální termín s panem zástupcem ředitelky Mgr. Petrem Pavelkou.

 (tel.: 725 612 610; email: pavelka@jesenickaskola.cz) do 5. dubna 2019.

 

 

K vlastnímu zápisu si s sebou přineste:

 • občanský průkaz (k registraci trvalého pobytu)
 • rodný list dítěte
 • vyplněnou žádost o přijetí do 1. ročníku k základnímu vzdělávání (lze vyplnit při zápisu – podpisy obou zákonných zástupců nutné)
 • případně potvrzení o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020           a vyplněnou žádost o odklad

Den otevřených dveří v ZŠ proběhne 13. března 2019.

 • prohlídka školy s průvodcem začíná v 8.30, v 11.00 a v 14.00 hodin, sraz u recepce školy
 • od 8.40 do 11.40 hodin možnost návštěvy vyučovacích hodin

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do 1. r očníku ve školním roce 2019/2020

Spádová oblast školy:

Jesenice, Zdiměřice, Horní Jirčany, Osnice, Kocanda

 

Počet přijímaných dětí se odvíjí od stanovené kapacity tříd a školy.

Předpokládaný maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 je 150.

 

 

Bodové hodnocení:

 • Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti Jesenice*) (15b.)
 • Dítě v naší škole navštěvuje přípravný ročník (5b.)
 • Individuální situace dítěte – naši školu již navštěvuje sourozenec dítěte (3b.)
 • Individuální sociální a zdravotní situace dítěte**) (max. 5b.)

 

*)        Trvalé bydliště musí být doloženo dokladem totožnosti.

**)      Na základě doložené písemné žádosti posouzené ředitelem školy a po projednání se školskou radou a městským úřadem v Jesenici.

Tiskopisy potřebné k zápisu najdete pod tímto odkazem v sekci formuláře.